Náš tím

advokátska kancelária SHM PARTNERS s.r.o.

Partneri

Advokáti

JUDr. Dušan Hrnčiar, PhD.

advokát-partner, člen Slovenskej advokátskej komory od r.2006.

hrnciar@shmpartners.eu

JUDr. Dušan Hrnčiar má skúsenosti z rôznych oblastí práva, najmä občianskeho, obchodného, pracovného, trestného a správneho práva. Osobitne sa venuje najmä právu obchodných spoločností, záväzkovému právu, právu duševného a priemyselného vlastníctva, due diligence, priestupkovému právu, zodpovednosti za škodu, právu verejného obstarávania a poisťovaciemu právu. Vo svojej právnej praxi využíva taktiež skúsenosti z výkonu právnej profesie v oblasti poisťovníctva, vrátane účasti na normotvornej činnosti.

V roku 2013 ukončil doktorandské štúdium na katedre správneho a environmentálneho práve Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave obhájením dizertačnej práce na tému „Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej správy“.

Je autorom 11 odborných článkov a spoluautorom 2 odborných monografií.

JUDr. Dušan Hrnčiar, PhD. poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku.

JUDr. Miloš Škorec

advokát-partner, člen Slovenskej advokátskej komory od r.2004

skorec@shmpartners.eu

JUDr. Miloš Škorec má skúsenosti z rôznych oblastí práva. Vo svojej právnej praxi sa venuje najmä oblastiam občianskeho, obchodného, pracovného a ústavného práva. Osobitne sa venuje najmä záväzkovému právu, právu obchodných spoločností, právu cenných papierov, due diligence, priestupkovému právu, stavebnému právu, právu nehnuteľností, právu developmentu a imigračnému právu.

JUDr. Miloš Škorec poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku.

Dr. Zuzana Wagner, LL.M.

spolupracujúci advokát, člen Slovenskej advokátskej komory od r.2016

wagner@shmpartners.eu

Dr. Zuzana Wagner, LL.M. sa pri výkone právnej praxe venuje otázkam z viacerých oblastí práva, najmä občianskeho, obchodného, pracovného a priestupkového práva. Osobitne sa venuje najmä právu obchodných spoločností, právu nehnuteľností a rodinnému právu.

Dr. Zuzana Wagner, LL.M. poskytuje právne služby v slovenskom a nemeckom jazyku.